() Fiškalizácia a registračných pokladní - Profesionálne riešenia

Fiškalizácia a registračných pokladní

ZA?kon A?. 289/2008 Z. z. o pouA?Ai??vanAi?? elektronickej registraA?nej pokladnice v znenAi?? neskorA?Ai??ch predpisov stanovuje novAi?? podmienky pouA?Ai??vania registraA?nA?ch pokladnAi??c pri evidencii trA?ieb, ako aj postavenie a A?innosA? servisnA?ch organizA?ciAi??.

Po 1. 1. 2011 budA? musieA? podnikatelia pouA?Ai??vaA? uA? len registraA?nAi?? pokladnice, ktorAi?? spA?A?ajA? technickAi?? poA?iadavky a parametre podA?a zA?kona A?. 289/2008 Z. z. o pouA?Ai??vanAi?? elektronickej registraA?nej pokladnice.

Zmeny v zA?kone A?. 289/2008 Z. z. o pouA?Ai??vanAi?? elektronickej registraA?nej pokladnice oproti vyhlA?A?ke A?. 55/1994 Z. z. o spA?sobe vedenia evidencie trA?ieb elektronickou registraA?nou pokladnicou:

ai???Ai??zmena definAi??cie pokladnice
ai???Ai??povinnosA? pouA?Ai??vaA? fiskA?lnu pamAi??A?
ai???Ai??zavedenie povinnosti elektronickAi??ho A?urnA?lu
ai???Ai??zavedenie novAi??ho typu fiskA?lneho zariadenia – fiskA?lnej tlaA?iarne
ai???Ai??zabezpeA?enie pokladnice fiskA?lnou plombou
ai???Ai??tlaA? ochrannAi??ho znaku na A?A?tenkA?ch
ai???Ai??zruA?enie mesaA?nej uzA?vierky a jej nahradenie intervalovA?mi uzA?vierkami
ai???Ai??zmena definAi??cie obratov a zruA?enie GT1 a GT3
ai???Ai??vykonA?vanie povinnej A?drA?by pokladnice

Ai??

PoA?iadavky na registraA?nA? pokladnicu:

ai???Ai??elektronickA? registraA?nA? pokladnica musAi?? v A?asti neprAi??stupnej pouA?Ai??vateA?ovi obsahovaA? fiskA?lnu pamAi??A?, kde sa budA? ukladaA? A?daje o evidencii trA?ieb,
ai???Ai??do fiskA?lnej pamAi??ti sa ukladA? obchodnAi?? meno a adresa (UPOZORNENIE: ZA?pis je moA?nA? len raz), ochrannA? znak, DKP, DIA?, IA? DPH, dA?tum uvedenia do prevA?dzky, sadzby danAi?? a meny a ich zmeny, dennAi?? uzA?vierky, vymazanie pokladnice, odpojenie displeja, fiskA?lnej pamAi??te a tlaA?iarne, kontrolnA? kA?d elektronickAi??ho A?urnA?lu a informA?cia o povinnej A?drA?be,
ai???Ai??fiskA?lna pamAi??A? musAi?? byA? A?itateA?nA? pomocou PC,
ai???Ai??kapacita fiskalnej pamAi??te musAi?? postaA?ovaA? pre dennAi?? uzA?vierky na 5 rokov (t. j. 1825 uzA?vierok),
ai???Ai??modul fiskA?lnej pamAi??te je potrebnAi?? vymeniA? po naplnenAi?? kapacity,
ai???Ai??vA?menu mA?A?e vykonaA? len servisnA? organizA?cia pri zmene A?dajov alebo vlastnAi??ka (pri neoprA?vnenom zA?sahu sa uloA?enAi?? A?daje poA?kodia, prAi??p. mA?A?e dA?jsA? aA? k ich strate), musAi?? byA? umoA?nenAi?? meniA? daA?ovAi?? hladiny.

Ai??

Pokladnica musAi?? zabezpeA?iA?

ai???Ai??ochranu pred zmenou zaevidovanA?ch trA?ieb, resp. moA?nosA? zistenia takAi??ho zA?sahu prostrednAi??ctvom plomby registrovanej na DR SR,
ai???Ai??vykonanie uzA?vierky raz za 24 hodAi??n, v opaA?nom prAi??pade nie je moA?nAi?? pokraA?ovaA? v predaji,
ai???Ai??zhodu A?Ai??selnA?ch A?dajov na displeji a A?A?tenke,
ai???Ai??vytlaA?enie ochrannAi??ho znaku na A?A?tovnom doklade (okrem trAi??ningovA?ch dokladov) a uzA?vierke,
ai???Ai??vytlaA?enie iba jednAi??ho originA?lu pokladniA?nAi??ho dokladu so sA?A?asnA?m zA?znamom kA?pie do prevA?dzkovej pamAi??te alebo na vhodnAi?? dA?tovAi?? mAi??dium, priA?om kA?pia originA?lu pokladniA?nAi??ho dokladu mA?A?e byA? vytlaA?enA?, ale nesmie obsahovaA? ochrannA? znak,
ai???Ai??vytlaA?enie ai??zNEPLATNA? DOKLAD“ a ai??zSKAsAi??KA POKLADNICE“ na A?A?tenku,
ai???Ai??vykonanie operA?cie vklad,
ai???Ai??informovanie o potrebe vykonania povinnej A?drA?by.

 

Pokladnica musAi?? umoA?niA?

ai???Ai??preA?Ai??tanie A?dajov z fiskA?lnej pamAi??te,
ai???Ai??vytlaA?enie pokladniA?nA?ch dokladov a vykonanie uzA?vierky,
ai???Ai??vytlaA?enie iba jednAi??ho originA?lneho dokladu,
ai???Ai??vytlaA?enie tlaA?ovA?ch vA?stupov A?itateA?nA?ch po dobu 10 rokov,
ai???Ai??uchovanie A?dajov v prevA?dzkovej pamAi??ti 90 dnAi??,
ai???Ai??zablokovanie pokladnice pri odpojenAi?? zariadenAi?? (displej, tlaA?iareA?, fiskA?lna pokladnica),
ai???Ai??overenie pravosti kontrolnAi??ho zA?znamu (elektronickAi??ho A?urnA?lu) kontrolnA?m kA?dom,
ai???Ai??pridanie plomby pre ochranu prAi??stupu k elektronike,
ai???Ai??vytlaA?enie vA?etkA?ch znakov abecedy.

Plomby:

ai???Ai??pokladnice musia byA? oznaA?enAi?? trieA?tivou plombou, ktorA? mA? rozmer 45 Ai?? 20 mm,
ai???Ai??plomby obsahujA? hologram „SLOVENSKA? REPUBLIKA“ a sA? oznaA?enAi?? poradovA?m A?Ai??slom a A?Ai??slom sAi??rie,
ai???Ai??plomby predA?va DR SR, sA? evidovanAi?? u servisnej organizA?cie a sA? neprenosnAi??,
ai???Ai??na konci kalendA?rneho roka aA? do januA?ra DR SR vykonA?va zA?A?tovanie pridelenA?ch plA?mb.