() Beschreibung | Zváč Systems

Beschreibung


Záručný a pozáručný servis hw je samozrejmosťou v ponuke služieb spoločnosti Zvac Systems. Zákazník je odbremenený od reklamácií hardwéru v autorizovaných servisných strediskách, dokonca v prípade potreby je spoločnosť Zvac System pripravená zapožičať náhradné zariadenie.

 

Zmluvný servis je ďalšou niektorými zákazníkmi žiadanou službou. Okrem cenového zvýhodnenia sú zazmluvnením zadefinované jasné pravidlá spolupráce ako je garancia reakčnej doby, pravidelnosť a obsah preventívnych prehliadok, konzultačné služby, zaškolenia a podobne. Zmluvný servis udržuje zákazníkové zariadenia a taktiež software v stave vysokej pripravenosti a odolnosti voči nestabilite a výpadkom, a umožňuje tak klientovi zamerať sa a vykonávať činnosti súvisiace s jeho predmetom podnikania.

 

Vzdialená správa je služba súvisiaca so zmluvným servisom. Umožňuje na diaľku (prostredníctvom internetu) rýchly zásah, konfiguráciu, analýzu a okamžité riešenie vzniknutých problémov hlavne v oblasti aplikácií , konfigurácií inteligentných IT zariadení alebo operačných systémov.

 

Softvérový a hardvérový audit je služba, ktorá nutne predchádza zmluvnéhu servisu. Jedná sa o zmapovanie aktuálneho stavu operačných systémov, softwérových aplikácií a hardwérovej infraštruktúry. Tento aktuálny stav je zdokumentovaný, posúdený z pohľadu bezpečnosti, spoľahlivej funkcionality a legality. Výsledkom je dokument obsahujúci minimálne a doporučené opatrenia.

 

Dátové a hlasové komunikácie sú taktiež dôležitou časťou podnikovej infraštruktúry. Spoločnosť Zvac Systems disponuje školenými pracovníkmi , ktorí reailizujú inštalácie a montáže štrukturovaných kabeláží. Návrh a konfigurácie aktívnych prvkov, programovanie telefónnych ústrední, návrh a sprostredkovanie WAN sietí atď..

Dôležitým parametrom podnikového informačného systému je aj bezpečnosť.

 

Bezpečnosť informačných systémov býva mnohokrát u klientov zanedbávaná. Dáta vytvorené niekoľkými rokmi podnikania sú to najcennejšie čo podnikajúca spoločnosť vlastní. Ochrana dát proti strate, zneužitiu alebo napadnutiu vírusom nie je možné 100 percentne zabezpečiť, ale je možné toto nebezpečenstvo značne eliminovať. Existujú technické zariadenia a procesné opatrenia, ktoré bývajú jedinečné u každého klienta.

Najvyžšia forma poskytovaných služieb je systémová integrácia. Zahŕňa všetky alebo niektoré vyžšie popisované služby avšak s ohľadom na súvislosti medzi nimi. Špecialisti spoločnosti Zvac Systems , ktorý majú pod kontrolou všetky súčasti informačného systému clienta, vedia optimalizovať pridávanie nových technických prvkov systému, s ohľadom na komplexnosť a efektívnu využiteľnosť v rámci neho.

Pretože sa spoločnosť Zvac Systems venuje i oblasti SAI (systémy automatickej identifikácie), ponúka v tejto súvislosti v rámci služieb i výrobu zamestnaneckých preukazov. Disponuje zariadením umožňujúce potlač plastových kariet vo vysokej farebnej kvalite. Budovanie firemnej identity a loajality prispieva k stabilite a expanzii úspešných spoločností.

Spoločnosť taktiež ponúka montáž a opravy televíznych antén a satelitných prijímačov. Kompletné i úsporné riešenia anténnych sústav, kombinácie so satelitnými prijímačmi, digitálne satelitné riešenia, toto všetko na mieru – presne podľa potreby zákazníka.

1
2
3
4
5
6
7
8