() Verarbeitung personenbezogener Daten | Zváč Systems

Verarbeitung personenbezogener Daten


Informácie o spracúvaní osobných údajov

ZVAC Systems, s.r.o.

Riadne spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je pre ZVAC Systems, s.r.o., veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracúvaním osobných údajov v podmienkach obchodnej spoločnosti ZVAC Systems, s.r.o., v spojení  s novou právnou úpravou, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, („Zákon o ochrane osobných údajov“).

Vzhľadom na rozsiahlosť  Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, sme pre lepšiu prehľadnosť informácie o spracúvaní osobných údajov pripravili vo forme nasledujúcich otázok a odpovedí:

  1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je Zvac Systems, s.r.o., so sídlom: Záhorácka 17A, 901 01 Malacky, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29041/B (ďalej aj “ Zvac Systems s.r.o. “ ).

  1. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel?

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci obchodnej činnosti Zvac Systems s.r.o.  , za účelom poskytovania služieb klientom Zvac Systems s.r.o.  . Vaše osobné údaje slúžia výlučne pre potreby Zvac Systems s.r.o.   a a nebudú poskytnuté príjemcovi bez Vášho písomného súhlasu.

  1. Aký je oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov?

Oprávneným záujmom Zvac Systems s.r.o.   je obchodná činnosť a poskytovanie tovarov a služieb zákazníkom Zvac Systems s.r.o.  .

  1. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Z dôvodu zaistenia riadnej činnosti Zvac Systems s.r.o.   majú k Vašim osobným údajom prístup aj tretie subjekty. Jedná sa napríklad o poskytovateľa účtovných a právnych služieb. Z dôvodu ochrany Vašich osobných údajov, máme s týmito subjektami uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

  1. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania Vášho vzťahu so Zvac Systems s.r.o.  Po ukončení Vášho vzťahu a všetkých záväzkov vyplývajúcich so vzťahu so ZVAC Systems uchovávame vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy.

  1. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na Zvac Systems s.r.o.   a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Taktiež máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Svoje práva môžete uplatniť na mailovej adrese: maros.zvac@zvacsystems.com, prípadne písomne na adrese sídla Zvac Systems s.r.o.  S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

  1. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

Zvac Systems s.r.o.   v rámci spracúvania osobných údajov nevyužíva automatizované informačné systémy a ani profilovanie.

 

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese maros.zvac@zvacsystems.com, alebo priamo písomne na adrese sídla Zvac Systems s.r.o.

Viac informácii nájdete na : www.slov-lex.sk

1
2
3
4
5
6
7
8