() VOP - Profesionálne riešenia

Všeobecné obchodné podmienky dodania technického systému

spoločnosti Zvac Systems, s.r.o.

 

Čl. I

Definície a pojmy

 1. Dodávateľ: obchodná spoločnosť Zvac Systems, s.r.o., sídlom Záhorácka 5365/17A, Malacky 901 01, IČO: 35859911, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka číslo: 29041/B.
 2. Objednávateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o nadobudnutie a užívanie technického systému poskytovaného dodávateľom.
 3. Dodanie technického systému predstavuje dodanie vecí spolu s jednotlivými činnosťami dodávateľa alebo ich vzájomný súhrn, poskytované dodávateľom v jeho sídle, prevádzkach, alebo u objednávateľa najmä:

– predaj, inštalácia, konfigurácia, fiškalizácia a servis registračných pokladníc,

– predaj, inštalácia, konfigurácia a servis príslušenstva k registračným pokladniciam,

– predaj spotrebného materiálu k registračným pokladniciam,

– predaj, inštalácie a konfigurácie IT HW,

– predaj, inštalácia a konfigurácia aplikačného software ekonomická agenda/skladové 

  hospodárstvo, na prevádzkach a priamo u klienta

– návrh, predaj, inštalácia, konfigurácia a servis kamerových / zabezpečovacích

  systémov.

 1. Registračnou pokladnicou sa rozumie:
 2. a) elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
 3. b) samostatná fiskálna tlačiareň ako samostatné elektronické registračné zariadenie,

    pre ktorú akreditovaná osoba vydala certifikát o splnení požiadaviek podľa zákona,  daňový úrad pridelil daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, je označená plombou a spĺňa technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.

 1. Cenová kalkulácia: rozsah vecí a činností poskytovaných dodávateľom konkrétnemu objednávateľovi podľa jeho požiadaviek spolu s kúpnou cenou.
 2. Písomná objednávka predstavuje záväznú objednávku objednávateľa, preukazujúcu záujem objednávateľa o rozsah vecí a činností technického systému poskytovaného dodávateľom.

Čl. II

Základné ustanovenia

 1. Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať technický systém v rozsahu písomnej objednávky, cenovej kalkulácie, dodacieho listu alebo zmluvy o dodaní technického systému.
 2. Dodávateľ sa zaväzuje previesť na objednávateľa vlastnícke právo k technickému systému. V prípade dodania  SW, dodávateľ poskytuje výlučne objednávateľovi užívacie práva SW v medziach licenčnej zmluvy poskytnutej výrobcom SW.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje včas a riadne zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu a  prevziať technický systém od dodávateľa.

Čl. III

Kúpna cena

 1. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi kúpnu cenu za dodanie obchodného systému uvedenú v prevádzkach dodávateľa, v cenovej kalkulácii alebo v zmluve o dodaní technického systému. Kúpna cena je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov dohodou zmluvných strán. K dohodnutej kúpnej cene bude v zmysle platných právnych predpisov účtovaná príslušná DPH.
 2. Objednávateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu prostredníctvom hotovosti alebo prevodu na bankový účet dodávateľa podľa doručených faktúr dodávateľa. V prípade úhrady v hotovosti dodávateľ vydá objednávateľovi daňový účtovný doklad. Dodávateľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru až do výšky 50% z kúpnej ceny v zmysle cenovej kalkulácie. Dodávateľ je oprávnený vystaviť vyúčtovaciu faktúru na zostávajúcu časť kúpnej ceny v zmysle cenovej kalkulácie, po odovzdaní a prevzatí technického systému podľa skutočne vykonaných prác uvedených v súpise vykonaných prác potvrdených osobou objednávateľa.
 3. Vystavené faktúry dodávateľa na zaplatenie kúpnej ceny je objednávateľ povinný uhradiť do 14 dní odo dňa doručenia. Fakturácia bude uskutočňovaná v zmysle platných právnych predpisov na území SR účinnými ku dňu vystavenia faktúr.
 4. Ak dôjde k zmene colných, daňových alebo iných právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú kúpnej ceny, dodávateľ je oprávnený primerane zvýšiť kúpnu cenu technického systému v rozsahu zmien týchto právnych predpisov.
 5. Plnenie objednávateľa zaplatiť kúpnu cenu zanikne okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet dodávateľa v zmysle vystavených faktúr alebo zaplatením celej kúpnej ceny v hotovosti dodávateľovi v jeho sídle alebo prevádzkach.
 6. V prípade, že na riadne plnenie dodávateľa budú potrebné veci alebo činnosti nezahrnuté do cenovej kalkulácie, dodávateľovi vzniká právo na navýšenie kúpnej ceny dodania technického systému.

 

Čl. IV

Miesto a čas dodania

 1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi technický systém v mieste dodania určenom v písomnej objednávke alebo v zmluve o dodaní technického systému inak v mieste sídla alebo prevádzok dodávateľa (ďalej len „miesto dodania“).
 2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať technický systém objednávateľovi v lehote 5 dní od pripísania úhrady časti kúpnej ceny v zmysle vystavenej zálohovej faktúry (ďalej len „dodacia lehota“). Plnenie dodávateľa dodať technický systém objednávateľovi sa považuje za splnené v prípade omeškania objednávateľa s prevzatím technického systému.
 3. Začatie dodania technického systému dodávateľom je podmienené pripravenosťou miesta kde sa má systém dodať. Dodávateľ je oprávnený poskytnúť technický systém pred uplynutím dodacej lehoty. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť pri vykonávaní diela tak, aby mohol zhotoviteľ včas a riadne poskytnúť technický systém. Objednávateľ v rámci tejto súčinnosti umožní zamestnancom dodávateľa prístup do priestorov svojich objektov za účelom dodania technického systému. Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením poskytnúť technický systém po dobu neposkytovania súčinnosti objednávateľom.
 4. V prípade, že dodávateľ nebude môcť dodať technický systém včas, t. j. v dohodnutej dodacej lehote z dôvodu vyššej moci, či iných objektívnych okolností nezavinených dodávateľom /napr. stávka, verejné nepokoje, vojna, dovozné, vývozné a prevozné zákazy a pod./, pôvodná dodacia lehota sa predlžuje o čas trvania prekážky. Omeškanie dodávateľa s dodaním technického systému z uvedeného dôvodu o viac ako 6 mesiacov zakladá oprávnenie objednávateľa i dodávateľa odstúpiť od zmluvy o dodaní technického systému.

Článok V

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pri odovzdávaní technického systému súčasne doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie, na užívanie technického systému a na oboznámenie sa s jej obsluhou.
 2. Objednávateľ ak nie je dohodnuté inak sa zaväzuje osobne prevziať technický systém v sídle, v prevádzke dodávateľa do 3 dní odo dňa výzvy dodávateľa. Prevzatie bezvadného a funkčného technického systému potvrdí objednávateľ dodávateľovi podpísaním „Odovzdávacieho protokolu technického systému“.
 3. Ak je objednávateľ v omeškaní s prevzatím technického systému, dodávateľ sa zaväzuje urobiť opatrenia primerané okolnostiam na uchovanie technického systému. Objednávateľ je povinný nahradiť dodávateľovi primerané náklady, ktoré dodávateľovi pritom vznikli. Na ten účel je oprávnený zadržiavať technický systém.
 4. Objednávateľ je povinný prezrieť dodaný technický systém a skontrolovať funkčnosť podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na objednávateľa. Ak objednávateľ neprezrie technický systém alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na ňom, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal technický systému už v čase prechodu nebezpečenstva škody na technickom systéme.
 5. Objednávateľ potvrdzuje, že pred uvedením technického systému do prevádzky bol dodávateľom oboznámený s možnosťami a pravidlami užívania technického systému a s tým spojenými rizikami. V prípade potreby je objednávateľ oprávnený požiadať dodávateľa o odborné usmernenie či radu.

Článok VI

Nebezpečenstvo škody na technickom systéme

a vlastnícke právo

 1. Nebezpečenstvo škody na technickom systéme prechádza na objednávateľa v čase, keď prevezme technický systém od dodávateľa, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu dodávateľ umožní nakladať s technickým systémom a objednávateľ nesplní povinnosť prevziať poskytnutý technický systém. Škodou na technickom systéme sa rozumie poškodenie, zničenia, strata a znehodnotenie technického systému bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo.
 2. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k technickému systému zaplatením celej kúpnej ceny (ďalej len „výhrada vlastníckeho práva“).

Článok VII

Záruka za akosť a zodpovednosť za vady

 1. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku na veci a činnosti tvoriace dodanie technického systému v dĺžke 24 mesiacov odo dňa prevzatia technického systému objednávateľom.
 2. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady častí dodaného technického systému bez zbytočného odkladu po tom, čo objednávateľ zistil vady alebo mal zistiť vady pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke, ktorú bol povinný uskutočniť podľa článku V ods. 4.
 3. Dodávateľ odstráni vady v lehote 30 dní od nahlásenia vád objednávateľom. V prípade závažnosti vád je dodávateľ oprávnený predlžiť uvedenú lehotu o 30 dní, pričom o tejto skutočnosti upovedomí objednávateľa.
 4. Ak dohoda neurčí inak alebo povaha opravy technického systému si to nevyžaduje uskutočňuje sa oprava zásadne v sídle, alebo prevádzkach dodávateľa. Za týmto účelom je objednávateľ povinný na vlastné náklady dopraviť vadné časti technického systému do prevádzky dodávateľa.
 5. Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na technickom systéme vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s pomocou ktorých dodávateľ plnil svoj záväzok.
 6. Nároky zo záruky za akosť ako i nároky zo zodpovednosti za vady nevzniknú, ak:
 7. a) objednávateľ opravoval časti technického systému sám alebo prostredníctvom inej osoby, než zmluvného partnera výrobcu technického systému oprávneného pre uskutočňovanie servisných prác a záručných opráv
 8. b) objednávateľ nakladal so technickým systémom nevhodným alebo neobvyklým užívateľským spôsobom, alebo kládol privysoké a neprimerané požiadavky na technický systém
 9. c) odberateľ nedodržal predpisy o ošetrovaní a údržbe technického systému, nepostupoval pri užívaní technického systému v súlade s poskytnutou dokumentáciou.
 10. d) do technického systému boli inštalované neoriginálne alebo iné náhradné diely, použitie ktorých nebolo schválené výrobcom technického systému,
 11. e) technický systém bol technicky upravený spôsobom, ktorý nebol schválený výrobcom alebo v technickom systéme boli použité iné súčasti a prvky ako stanovuje výrobca.

Čl. VIII

Ochrana osobných údajov

1.Objednávateľ výslovne podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov udeľuje dodávateľovi súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov poskytnutých pred, počas a po dodaní technického systému.

 1. Objednávateľ súhlasí s tým, že dodávateľ bude jeho osobné údaje spracovávať pre účely vedenia evidencie, ktorej vedenie je mu uložené zákonom alebo na základe zákona (ďalej len „evidencia“), pre účely výkonu práv a povinností tohto vzťahu a pre ochranu práv a oprávnených záujmov predávajúceho.
 2. Objednávateľ súhlasí s tým, že dodávateľ môže jeho osobné údaje poskytnúť v súlade s účelom podľa bodu 2 tohto článku i tretej osobe, ktorá pre neho bude vykonávať činnosti alebo spolupracovať pri výkone činností podľa bodu 2 tohto článku.
 3. Súhlas objednávateľa podľa tohto článku je platný počas trvania právneho vzťahu založeného zmluvou o dodaní technického systému a po skončení tohto právneho vzťahu i po dobu, počas ktorej je predávajúci povinný v evidencii viesť osobné údaje o objednávateľovi alebo po dobu, počas ktorej to je pre výkon práv alebo povinností dodávateľa alebo pre ochranu jeho práv a oprávnených záujmov potrebné.

5 Objednávateľ berie na vedomie, že z povahy veci vyplýva, že súhlas na spracovávanie osobných údajov je neodvolateľný, nakoľko v opačnom prípade dodávateľ nebude môcť plniť voči objednávateľovi práva a povinnosti dodávateľa.

Čl. IX

Sankcie

 1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením kúpnej ceny podľa článku II Všeobecných obchodných podmienok, dodávateľovi vznikne voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z nezaplatenej kúpnej ceny za každý deň omeškania.
 2. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok dodávateľa na náhradu škody.

Čl. X

Zánik vzťahu

 1. Zánik vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom nastane:
 2. a) dohodou zmluvných strán
 3. b) odstúpením
 4. Zmluvné strany môžu písomne dohodnúť na zániku zmluvy o dodaní technického systému.
 5. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť, ak:
 6. a) objednávateľ mešká so zaplatením kúpnej ceny o  viac než 30 dní,
 7. b) objednávateľ mešká s prevzatím technického systému o viac ako 30 dní,
 8. c) dodávateľ po uzatvorení zmluvy o dodaní technického systému má odôvodnené pochybnosti o platobnej schopnosti objednávateľa,
 9. d) na majetok objednávateľa sa začne konkurzné konanie, konanie o reštrukturalizácií alebo návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok objednávateľa sa zamietne pre nedostatok majetku objednávateľa.
 10. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť, ak:
 11. a) dodávateľ mešká s dodaním technického systému podľa článku IV ods. 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 12. Zmluvná strana, ktorá odstupuje od zmluvy je povinná preukázať existenciu dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy vyžaduje písomnú formu a musí byť preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť  riadne odôvodnené. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia druhej zmluvnej strane. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje za splnenú dňom preukázateľného prevzatia odstúpenia od zmluvy alebo odmietnutím toto odstúpenie od zmluvy prevziať. Právo na náhradu škody nie je dotknuté. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka ani nároku na zmluvnú pokutu.
 13. Pre doručovanie je rozhodujúce sídlo, či adresa zmluvných strán uvedená v záhlaví objednávky objednávateľa alebo zmluvy. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty vráti zásielka s odstúpením ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie.
 14. Ak dôjde k zániku vzťahu, objednávateľ sa zaväzuje do 3 dní odo dňa zániku dodať technický systém so všetkými jeho súčasťami dodávateľovi alebo do jeho prevádzky na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Objednávateľ je povinný nakladať s technickým systémom, ktorý je povinný vydať dodávateľovi, spôsobom nezlučiteľným s výkonom zádržného práva a je vylúčené oprávnenie zadržať ho na zabezpečenie svojej peňažnej pohľadávky voči dodávateľovi.
 15. Ak príde k zániku vzťahu objednávateľ sa zaväzuje za každý deň, po ktorý objednávateľ technický systém riadne užíval zaplatiť dodávateľovi odplatu za užívanie technického systému, ktorá zodpovedá odplate, za ktorú dodávateľ technický systém v mieste a čase uzatvorenia zmluvy o dodaní technického systému prenajíma, prípadne odplate za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný technický systém v mieste a čase uzatvorenia zmluvy o dodaní technického systému obvykle prenajíma. Pri nadmernom opotrebení sa objednávateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi sumu, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty technického systému, pričom sa vychádza zo všeobecnej hodnoty technického systému porovnateľného veku.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dodaní technického systému, dodacieho listu, objednávky, cenovej kalkulácie. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je „Odovzdávací protokol technického systému“.

2.Všetky neskoršie zmeny ako i zrušenie zmluvy o dodaní technického systému alebo Všeobecných obchodných podmienok sa musí uskutočniť písomnou formou. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené s povahou rovnopisu, pričom jeden originál obdrží objednávateľ.

 1. Neúčinnosť alebo neplatnosť niektorého ustanovenia zmluvy o dodaní technického systému či Všeobecných obchodných podmienok nemá vplyv na účinnosť ani platnosť ostatných ustanovení zmluvy ani Všeobecných obchodných podmienok.. V takomto prípade nahradia zmluvné strany neúčinné prípadné neplatné ustanovenia ustanoveniami, ktoré sú právne prípustné a najviac sa približujú zámeru sledovanému zmluvnými stranami.

4.V súlade s ustanovením § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov sa tento záväzkovo právny vzťah sa spravuje ustanoveniami  Obchodného zákonníka.  (ďalej len „Voľba Obchodného zákonníka“).

 1. Záväzkové vzťahy zo zmluvy o dodaní technického systému, či Všeobecných obchodných podmienok dodania technického systému sa v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov spravujú slovenským právnym poriadkom (ďalej len „voľba práva“)-
 2. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy o dodaní technického systému, či Všeobecných obchodných podmienok dodania technického systému, ako i prípadné nároky na náhradu škody v súlade s ustanovením § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov podliehajú právomoci vecne a miestne príslušného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „voľba právomoci“)

         

V Bratislave dňa 01.01.2011

Systémy pre Vás na mieru.

Zistite viac. Stačí kliknúť, prečítať, kontaktovať nás a my už Vám so všetkým pomôžeme.